Páči sa mi to 

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

obchodnej spoločnosti Westieri Slovakia s.r.o.

pri predaji tovaru

Článok I.

Úvodné ustanovenia

Spoločnosť Westieri Slovakia s.r.o., so sídlom Hurbanova Ves 122, 903 01 Hurbanova Ves, IČO: 48 190 535, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sro, vl.č. 104742/B (ďalej len "Predávajúci"), je spoločnosťou zriadenou podľa práva Slovenskej republiky so sídlom na území Slovenskej republiky.

Kupujúci je fyzická alebo právnická osoba, ktorá ako strana kupujúca uzavrela s Predávajúcim, ako stranou predávajúcou písomnú kúpnu zmluvu, ktorej predmetom je odplatný prevod vlastníckeho práva k Tovaru, ako hnuteľnej veci (ďalej len "Kúpna zmluva" a  "Kupujúci"). S Kupujúcim, ktorý je častým odberateľom Tovaru  má Predávajúci uzatvorenú rámcovú zmluvu na dodávky Tovaru v určitom časovom období, pričom v rámci tejto zmluvy sa uzatvárajú čiastkové zmluvy na každý obchodný prípad a to na základe písomnej objednávky Kupujúceho písomne akceptovanej Predávajúcim. S Kupujúcim, ktorý nie je častým odberateľom Tovaru,  je uzatvorená osobitná zmluva po prijatí objednávky a na základe písomného návrhu Predávajúceho akceptovaného Kupujúcim, ktorá obsahuje – predmet dodávky, cenu, miesto dodania a odkaz na tieto všeobecné obchodné podmienky.

Za účelom úpravy práv a povinností zmluvných strán pri predaji tovaru Predávajúcim vydal Predávajúci tieto "Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Westieri Slovakia s.r.o. pri predaji tovaru" (ďalej len "Podmienky").

Od okamihu udelenia Súhlasu Kupujúceho s Podmienkami podľa príslušných ustanovení týchto Podmienok sa Podmienky stávajú neoddeliteľnou súčasťou každej Kúpnej zmluvy a súčasne od tohto okamihu sú tieto Podmienky záväzné pre Kupujúceho a Predávajúceho, ako zmluvné strany Kúpnej zmluvy.

Pokiaľ sa Predávajúci a Kupujúci písomne nedohodli inak, platí, že Kúpna zmluva je uzatvorená v zmysle § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. obchodný zákonník SR, v znení neskorších predpisov.

 

Článok II. 

Vymedzenie pojmov

Pre účely Kúpnej zmluvy a týchto Podmienok sa definujú nižšie uvedené pojmy nasledovným spôsobom:

     "Predávajúci"       - je spoločnosť Westieri Slovakia s.r.o., so sídlom Hurbanova Ves 122, 903 01 Hurbanova Ves, IČO: 48 190 535, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sro, vl.č. 104742/B, vrátane jej zamestnancov, zástupcov a právnych nástupcov, ako zmluvná strana Kúpnej zmluvy na strane predávajúceho.

     "Kupujúci"  - je fyzická alebo právnická osoba, ako zmluvná strana Kúpnej zmluvy na strane kupujúceho, ktorá uzavrela s Predávajúcim písomnú Kúpnu zmluvu podľa článku I ods. 2 týchto Podmienok, ktorej predmetom je úplatný prevod vlastníckeho práva k Tovaru.

     "Zmluvné strany"- sú Predávajúci a Kupujúci.

     "Tovar"- je hnuteľná vec, ktorá je predmetom prevodu vlastníckeho práva z Predávajúcho na Kupujúceho na základe Kúpnej zmluvy. Tovarom nie sú nehnuteľné veci, práva alebo záväzky.

"Kúpna zmluva" - je kúpna zmluva uzatvorená písomnou formou podľa článku I ods. 2 týchto Podmienok medzi Predávajúcim ako stranou predávajúcou a Kupujúcim ako stranou kupujúcou, ktorej predmetom je odplatný prevod vlastníckeho práva k Tovaru. Súčasťou Kúpnej zmluvy je aj Dodací list a tieto Podmienky.

"Kúpna cena" - je cena za dodanie a prevod vlastníckeho práva Tovaru, ktorú je povinný Kupujúci uhradiť na základe Kúpnej zmluvy Predávajúcemu, a ktorej výška sa určí podľa ustanovení č. V. týchto Podmienok.

"Súhlas  Kupujúceho" – je súhlas Kupujúceho s tým, aby tieto Podmienky boli neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy a boli tak pre obidve Zmluvné strany záväzné.

"Dodací list" - je písomný protokol, ktorý podpisuje Kupujúci pri prevzatí Tovaru na základe Kúpnej zmluvy. Dodací list musí byť vždy vyhotovený v písomnej forme a spravidla bude obsahovať bližšiu špecifikáciu Tovaru (tj. označenia dodávky), označenie zmluvných strán, dátum prevzatia Tovaru Kupujúcim a podpis Kupujúceho.

"Faktúra" - je účtovný doklad vystavený Predávajúcim na Tovar dodaný na základe Kúpnej zmluvy.

"Bankový  účet Predávajúceho" – je bankový účet Predávajúceho IBAN: SK9411000000002945005627 vedený v Tatrabanke, a.s.

"Kontaktná adresa  Predávajúceho" - je nasledujúca adresa Predávajúceho: Westieri Slovakia s.r.o., so sídlom Hurbanova Ves 122, 903 01 Hurbanova Ves,  prípadne iná adresa Predávajúceho, o ktorej Predávajúci informoval Kupujúceho, a to buď písomne, alebo zverejnením novej kontaktnej adresy pre účely doručovania na Webovej stránke Predávajúceho.

"Kontaktná adresa  Kupujúceho" - je adresa Kupujúceho uvedená v Kúpnej zmluve, v objednávke, v   Dodacom liste alebo na Faktúre, prípadne iná adresa Kupujúceho, o ktorej Kupujúci písomne informoval Predávajúceho s výslovným uvedením skutočnosti, že ide o novú adresu Kupujúceho pre účely písomnej komunikácie Zmluvných strán. V prípade, ak adresa Kupujúceho sa líši od adresy Kupujúceho uvedenej v Dodacom liste alebo na Faktúre, platí, že Kontaktná adresa Kupujúceho je jeho adresa uvedená v písomnej Kúpnej zmluve.

"Webová stránka Predávajúceho" - je webová stránka Predávajúceho umiestnená na adrese "http://www.westieribeds.co.uk/".

"Akcia"- je marketingová akcia spočívajúca v dočasnom znížení cien tovarov predávaných Predávajúcim.

"Spotrebiteľ"       - je fyzická osoba, ktorá v právnom vzťahu s Predávajúcim vystupuje na strane Kupujúceho, a ktorá pri uzatváraní Kúpnej zmluvy v zmysle § 52 Občianskeho zákonníka nekoná v rámci jej obchodnej alebo podnikateľskej činnosti.

Článok III. 

Výklad Podmienok a Kúpnej zmluvy

Kde sa v týchto Podmienkach hovorí o "Podmienkach", myslia sa tým výlučne tieto Podmienky (tj. bez Dodacieho listu a bez Kúpnej zmluvy).

Kde sa v týchto Podmienkach hovorí o "Kúpnej zmluve", myslí sa tým písomná  Kúpna zmluva uzatvorená v zmysle čl. I ods. 2 týchto podmienok bez Dodacieho listu a bez týchto Podmienok, pokiaľ z povahy vecí jednoznačne nevyplýva, že sa tým myslí celá Kúpna zmluva vrátane Dodacieho listu a týchto Podmienok.

Kde sa v týchto Podmienkach hovotí o "Dodacom liste", myslí sa tým výlučne Dodací list (tj. bez týchto Podmienok, bez Kúpnej zmluvy a bez Faktúry).

Kde sa v týchto Podmienkach hovorí o Faktúre, myslí sa tým výlučne Faktúra bez Dodacieho listu.

 

Článok IV.

Predmet a obsah Kúpnej zmluvy

Predmetom každej Kúpnej zmluvy je dodanie a prevod vlastníckeho práva k Tovaru na Kupujúceho a záväzok Kupujúceho uhradiť Predávajúcemu Kúpnu cenu.

Uzavretím Kúpnej zmluvy vzniká medzi Predávajúcim a Kupujúcim právny vzťah, ktorého obsah je vymedzený Kúpnou zmluvou, Dodacím listom (ak sa podpisuje), týmito Podmienkami (od okamihu udelenia Súhlasu Kupujúceho v zmysle odseku 3 tohto článku) a príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä Obchodným zákonníkom.

Kupujúci udeľuje súhlas s aplikáciou týchto Podmienok na každý obchodný prípad buď pri podpise rámcovej kúpnej zmluvy (ak ide o pravidelného odberateľa) alebo pri písomnej akceptácii návrhu Kúpnej zmluvy zaslanej Predávajúcim.

Od okamihu udelenia Súhlasu Kupujúceho s týmti Podmienkami v zmysle ods. 3 tohto článku sa tieto Podmienky stávajú neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy a ich platnosť a účinnosť nemôže byť oddelená od platnosti a účinnosti Kúpnej zmluvy.

Neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy je aj Dodací list podpísaný Kupujúcim. V prípade, že Kupujúci prevezme Tovar a nebude Kupujúcim podpísaný Dodací list, súčasťou Kúpnej zmluvy sú len tieto Podmienky.

Ak medzi Zmluvnými stranami nie je v písomnej Kúpnej zmluve dohodnuté inak, platí, že Kúpna zmluva je uzatvorená okamihom podpisu Kúpnej zmluvy druhou zmluvnou stranou alebo akceptáciou objednávky vystavenej v zmysle rámcovej Kúpnej zmluvy alebo akceptáciou návrhu na uzavretie Kúpnej zmluvy Kupujúcim.

 

V prípade rozporu ustanovení medzi Kúpnou zmluvou a týmito Podmienkami, platia ustanovenia Kúpnej zmluvy, ktoré majú prednosť pred ustanoveniami týchto Podmienok.

V prípade rozporu ustanovení medzi Kúpnou zmluvou a Dodacím listom alebo Faktúrou, platia ustanovenia Kúpnej zmluvy, ktoré majú prednosť pred ustanoveniami týchto Dodacieho listu aj Faktúry.

Kúpna zmluva nadobúda platnosť jej platným uzatvorením v zmysle týchto podmienok a právnu záväznosť a účinnosť až zaplatením zálohovej platby vo výške 50 % z ceny objednávky alebo z ceny uvedenej v návrhu zmluvy.

 

Článok V. 

Kúpna cena a jej splatnosť

Kúpna cena je Zmluvnými stranami dohodnutá v Kúpnej zmluve. Kúpna cena sa účtuje v mene EURO.

Kupujúci je povinný uhradiť Kúpnu cenu v lehote splatnosti bezhotovostným prevodom, príp. hotovostným vkladom, na Bankový účet Predávajúceho, prípadne na číslo účtu Predávajúceho uvedené na Faktúre. Číslo účtu na Faktúre má prednosť pred Bankovým účtom Predávajúceho uvedenom v týchto Podmienkach. Kúpna cena sa považuje za uhradenú okamihom pripísania Kúpnej ceny na príslušný bankový účet Predávajúceho.

V prípade, že písomná Kúpna zmluva neobsahuje údaj o lehote splatnosti, platí, že Kupujúci je povinný uhradiť Kúpnu cenu v lehote splatnosti uvedenej na Faktúre.

Pokiaľ nie je preukázaný opak platí, že deň podpisu Dodacieho listu Kupujúcim sa považuje za deň prevzatia Tovaru.

 

Článok VI. 

Dodanie  Tovaru

Ak nie je doba dodania Tovaru dohodnutá v Kúpnej zmluve, je Predávajúci povinný bez vyzvania Kupujúceho dodať Tovar do 30 dní od nadobudnutia účinnosti Kúpnej zmluvy  v zmysle čl. IV ods. 9 týchto podmienok.

V odôvodnených prípadoch, za ktoré nenesie zodpovedenosť Predávajúci, má Predávajúci právo na predĺženie lehoty na dodanie tovaru, musí však tieto skutočnosti odkumunikovať s Kupujúcim s uvedením náhradnej lehoty na dodanie tovaru. V týchto prípadoch Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie Tovaru. 

Predávajúci si vyhradzuje právo prerušiť dodanie Tovaru v prípade existencie nesplateného dlhu Kupujúceho voči Predávajúcemu.  

Ak z  Kúpnej zmluvy výslovne nevyplýva inak, je Predávajúci povinný dodať Tovar v stave použiteľnom na účely, pre ktoré sa Tovar obvykle používa.

V prípade dodania Tovaru do inej krajiny znáša Kupujúci všetky náklady súvisiace s dovozom Tovaru do krajiny v ktorej je Tovar prevzatý. 

 

Článok VII. 

Výhrada vlastníckeho práva

a prechod nebezpečenstva škody na Tovare

Kupujúci nadobudne k Tovaru vlastnícke právo v momente prevzatia Tovaru za predpokladu, že Kupujúci uhradil celú Kúpnu cenu a ďalšie záväzky, ktoré mal voči Predávajúcemu (napr. úroky z omeškania a pod.) výplývajúce z Kúpnej zmluvy, alebo z iných zmluvných vzťahov s Predávajúcim.

V prípade, že v momente prevzatia Tovaru nie je uhradená celá výška kúpnej ceny,  prejde vlastnícke právo k Tovaru na Kupujúceho až úplným uhradením fakturovanej kúpnej ceny.

V čase, kedy je Kupujúci oprávneným držiteľom Tovaru, ale ešte nie je jeho vlastníkom, je Kupujúci povinný udržiavať Tovar na svoje náklady v riadnom a prevádzkyschopnom stave, zdržať sa akýchkoľvek činností, ktoré by Tovar poškodili či znížili jeho hodnotu, s výnimkou obvyklého opotrebenia.

Na Kupujúceho prechádza nebezpečenstvo škody na Tovare okamihom prevzatia Tovaru. Ak nie je preukázaný opak platí, že za okamih prevzatia Tovaru sa považuje okamih podpisu Dodacieho listu Kupujúcim.

 

 

Článok VIII 

Zodpovednosť  za vady Tovaru

Ak nie je v Kúpnej zmluve výslovne dohodnuté inak, je Predávajúci povinný dodať Tovar v akosti alebo vyhotovení, ktoré sa hodí na účel, na ktorý sa taký Tovar obvykle používa.

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré mal Tovar v čase prechodu nebezpečenstva škody na Kupujúceho.

Záručná doba na Tovar trvá 10 rokov odo dňa prevzatia Tovaru Kupujúcim.

Predávajúci nezodpovedá za vady spôsobené neoprávneným alebo neodborným zásahom, používaním Tovaru v rozpore s návodom na použitie,  nesprávnou údržbou, neodvratnou živelnou udalosťou, mechanickým poškodením spôsobeným vinou Kupujúceho alebo tretej osoby.

V prípade, ak sa v priebehu opravy, resp. odstraňovania vád Tovaru, zistí, že Predávajúci za predmetnú vadu nezodpovedá, je Kupujúci povinný uhradiť Predávajúcemu všetky náklady súvisiace s opravou Tovaru.

 

Článok IX 

Reklamačný poriadok

Kupujúci je povinný za účelom zistenia vád vykonať prehliadku prevzatého Tovaru s odbornou starostlivosťou čo najskôr po prevzatí Tovaru, najneskôr však do 3 pracovných dní po prevzatí Tovaru. Pri osobnom odbere je potrebné vykonať prehliadku za účelom zistenia vád bezprostredne po osobnom odbere na odbernom mieste. 

Vady Tovaru, za ktoré zodpovedá Predávajúci, je Kupujúci povinný po ich zistení písomne informovať Predávajúceho bezodkladne, najneskôr však do 3 pracovných dní odo dňa ich zistenia, pričom oznámenie o reklamácii musí byť písomné, doručené Predávajúcemu v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete a musí obsahovať aspoň nasledovné údaje: identifikácia reklamovaného Tovaru, číslo Faktúry (príp. Dodacieho listu a Kúpnej zmluvy) vzťahujúcej sa k reklamovanému Tovaru, deň jeho prevzatia Tovaru od Predávajúceho a dostatočný a nezameniteľný popis reklamovanej vady Tovaru (ďalej len "Oznámenie o reklamácii").

Kupujúci je povinný v rovnakej lehote podľa predchádzajúceho bodu umožniť Kupujúcemu prehliadku reklamovaného Tovaru tým spôsobom, že Tovar odovzdá Predávajúcemu za účelom zistenia oprávnenosti reklamácie. Pokiaľ odovzdanie Tovaru Predávajúcemu nie je možné, je Kupujúci povinný umožniť Predávajúcemu obhliadku Tovaru ihneď po doručení Oznámení o reklamácii Predávajúcemu až do uplynutia lehoty 30 dní podľa ods. 5 tohto článku.

Kupujúcemu zanikajú práva z vád Tovaru, ak:

Kupujúci nevykonal odbornú prehliadku Tovaru v lehote uveden v bode 9.1 tohto článku,

b) Kupujúci neoznámil Predávajúcemu zistené vady v lehote a spôsobom uvedeným v bode 9.2 tohto článku.

Predávajúci je povinný najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia kompletného Oznámenia o reklamácii v zmysle ods. 2 tohto článku rozhodnúť o oprávnenosti reklamácie Kupujúceho a toto rozhodnutie v uvedenej lehote odoslať Kupujúcemu v písomnej forme (ďalej len "Rozhodnutie o reklamácii").

Ak bude reklamácia oprávnená, Predávajúci v Rozhodnutí o reklamácii uvedie, že reklamáciu uznáva a zároveň určí primeranú lehotu a spôsob odstránenia vady Tovaru. V prípade oprávnenej reklamácie hradí Predávajúci všetky náklady na odstránenie vád Tovaru.

Reklamácia nebude uznaná najmä v nasledujúcich prípadoch:

Kupujúci nevykonal odbornú prehliadku Tovaru v lehote uvedenej v ods. 1 tohto článku,

Kupujúci uplatnil reklamáciu oneskorene,

Predávajúci v zmysle týchto Podmienok a všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky nezodpovedá za reklamovanú vadu Tovaru,

Reklamovaná vada Tovaru bola spôsobená v dôsledku porušenia povinností Kupujúceho stanovených v týchto Podmienkach, príp. vo všeobecne záväzných právnych predpisoch Slovenskej republiky.

V prípade márneho uplynutia lehory na odoslanie Rozhodnutia o reklamácii podľa ods. 5 tohto článku, platí, že Predávajúci reklamáciu neuznal.

Kupujúci je povinný poskytnúť Predávajúcemu všetku potrebnú súčinnosť k tomu, aby Predávajúci mohol v dohodnutej lehote rozhodnúť o oprávnenosti reklamácie a reklamáciu riadne vyriešiť.

 

Článok X 

Zodpovednosť  za škodu

Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu za škodu spôsobenú Kupujúcemu v dôsledku porušenia povinnosti Predávajúceho v súvislosti s Kúpnou zmluvou za podmienok a do výšky dohodnutej Zmluvnými stranami v tomto článku.

Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade porušenia akejkoľvek povinnosti Predávajúceho v súvislosti s Kúpnou zmluvou, Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu len za skutočne vzniknutú materiálnu škodu spočívajúcu v znížení majetku Kupujúceho a za ušlý zisk. Predávajúci nezodpovedá Kupujúcemu za nemateriálnu újmu (napr. poškodenie dobrého mena  a pod.).

Predávajúci nezodpovedá Kupujúcemu  za škodu spôsobenú v dôsledku nedovoleného konania samotného Kupujúceho alebo protiprávnym konaním tretích osôb. Predávajúci nezodpovedá ani za škodu spôsobenú v dôsledku okolností, ktoré Predávajúci nemohol ovplyvniť (okolnosti vis major).

Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že za okolnosti vylučujúce zodpovednosť za vady a škodu sa budú považovať aj nasledujúce okolnosti:

dodanie Tovaru so zľavou,

dodanie Tovaru predávaného v Akcii,

iné neodborné nakladanie s Tovarom Kupujúcim alebo treťou osobou, ktorej Kupujúci umožnil nakladanie s Tovarom, a to najmä nakladanie s Tovarom v rozpore s návodom na použitie alebo povahou Tovaru,

nesplnenie všeobecnej povinnosti predchádzať škodám zo strany Kupujúceho stanovenej v § 415 a § 417 Občianskeho zákonníka.

Kupujúci nemá nárok na náhradu škody, ktorá bola spôsobená nesplnením povinnosti Kupujúceho ustanovenej právnymi predpismi vydanými za účelom predchádzania vzniku škody alebo obmedzenia jej rozsahu, ako aj nesplnením povinnosti Kupujúceho stanovenej v Kúpnej zmluve vrátane týchto Podmienok, alebo povinnosti Kupujúceho vyplývajúcej zo všeobecne záväzných právnych predpisov

Článok XI. 

Sankcie

V prípade omeškania Kupujúceho s úhradou Kúpnej ceny, má Predávajúci nárok na zmluvnú pokutu voči Kupujúcemu vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý i začatý deň omeškania.

Článok XII. 

Odstúpenie od zmluvy

V prípade, že omeškanie Kupujúceho s úhradou Kúpnej ceny, alebo jej časti, dosiahne 15 dní, je Predávajúci oprávnený od Kúpnej zmluvy jednostranne odstúpiť doručením písomného oznámenia Kupujúcemu.

Predávajúci je oprávnený do dňa prevzatia Tovaru Kupujúcim jednostranne odstúpiť od Kúpnej zmluvy doručením písomného oznámenia Kupujúcemu; to neplatí v prípade, že Kupujúci je Spotrebiteľ.

V prípade odstúpenia od Kúpnej zmluvy sa Kúpna zmluva ruší od počiatku a Zmluvné strany sú povinné si vrátiť všetky plnenia, ktoré na základe Kúpnej zmluvy obdržali od druhej zo Zmluvých strán.

Odstúpením od Kúpnej zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti Zmluvných strán z Kúpnej zmluvy s výnimkou prípadného nároku na zmluvnú pokutu, úrok z omeškania,  a náhradu škody.

 

Článok XIII. 

Osobitné ustanovenia

Kupujúci je povinný Tovar užívať v súlade s jeho obvyklým účelom využitia, návodom na používanie a príslušnými záväznými predpismi a pokynmi.

Kupujúci je v zmysle § 415 a nasl. Občianskeho zákonníka povinný počínať si tak, aby nedochádzalo ku škodám na zdraví alebo majetku (všeobecná prevenčná povinnosť) Kupujúceho, Predávajúceho alebo tretích osôb.

 

V prípade, že Kupujúci nedodrží povinnosti uvedené v týchto Podmienkach, okamihom porušenia povinnosti Kupujúceho mu zanikajú všetky práva vyplývajúce zo záruky a súčasne zanikajú všetky povinnosti Predávajúceho z titulu zodpovednosti za odstránenie vád, či zodpovednosti za škodu, či inú majetkovú či nemajetkovú újmu spôsobenú Kupujúcemu alebo tretím osobám.

Článok XIV. 

Komunikácia a doručovanie

Všetky dokumenty, ktoré si Predávajúci a Kupujúci budú doručovať v súvislosti s Kúpnou zmluvou, budú doručované v písomnej forme na Kontaktnú adresu Predávajúcho alebo Kontaktnú adresu Kupujúceho. Pokiaľ z písomnej Kúpnej zmluvy alebo týchto Podmienok výslovne nevyplýva, že písomnosť môže byť odoslaná aj v elektronickej forme na emailové adresy Zmluvných strán, platí, že k splneniu podmienky písomnej formy nestačí odoslanie dokumentu emailom v elektronickej forme a takáto písomnosť sa nebude považovať za doručenú.

V prípade, že ktorákoľvek zmluvná strana bude doručovať druhej zmluvnej strane písomnosti v písomnej podobe na Kontaktnú adresu Účastníka alebo na Kontaktnú adresu Predávajúceho, má príslušná zmluvná strana povinnosť túto písomnosť doručiť buď osobne alebo poštou formou doporučenej zásielky. V prípade, že si adresát zásielky odmietne prevziať, považuje sa zásielka za doručenú.

Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, že si adresát zásielku nevyzdvihne v lehote určenej k vyzdvihnutiu zásielky na pošte, platí, že zásielka bola doručená adresátovi zásielky v posledný deň lehoty na vyzdvihnutie zásielky na pošte.

Článok XV. 

Zmena Podmienok

Predávajúci je povinný mať aktuálne znenie Podmienok zverejnené na Webovej stránke Predávajúceho.

Tieto Podmienky sú súčasťou Kúpnej zmluvy v znení účinnom ku dňu udelenia Súhlasu Kupujúceho a v tomto znení sú pre Zmluvné strany naďalej záväzné; neskoršia zmena Podmienok podľa nasledujúceho bodu tohto článku nemá na práva a povinnosti Zmluvných strán z tejto Kúpnej zmluvy žiadny vplyv.

 

 

Článok XVI. 

Riešenie sporov

V prípade sporu, ktorý medzi Zmluvnými stranami vznikne v súvislosti s Kúpnou zmluvou, bude na rozhodovanie sporu príslušný súd na území SR. Týmto ustanovením nie sú dotknuté príslušné ustanovenia právnych predpisov o vecnej príslušnosti súdov a o výlučnej miestnej príslušnosti súdov.

 

 

Článok XVII.

Záverečné ustanovenia

Právne vzťahy, ktoré nie sú výslovne upravené v Kúpnej zmluve, vrátane týchto Podmienok a Dodacieho listu, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

Pokiaľ by akékoľvek ustanovenie Kúpnej zmluvy vrátane Podmienok malo byť alebo sa malo stať neplatným či neúčinným, nemá táto skutočnosť vplyv na platnosť a účinnosť ostatných ustanovení, ktoré zostávajú aj naďalej v platnosti a účinnosti. Na právne vzťahy, ktoré boli upravené neplatným či neúčinným ustanovením, sa použijú ustanovenia Obchodného zákonníka a ostatných právnych predpisov Slovenskej republiky, ktoré sú svojim obsahom a účelom najbližšie pôvodnému ustanoveniu, a ktoré sú najbližšie hospodárskemu významu, pre ktorý Zmluvné strany uzatvorili pôvodné ustanovenie.

Tieto Podmienky sú súčasťou Kúpnej zmluvy a tvoria jej neoddeliteľnú súčasť.

V Bratislave, dňa  ... ... 2016

Ak chcete vedieť viac